Regulamin kantoru internetowego Centnet.pl

Centnet jest systemem internetowym który skupuje i sprzedaje waluty. Jest własnością firmy Kantor „CENT” Szulc i Czarnota spółka jawna, z siedzibą przy ulicy Świdnickiej 3, 50-064 Wrocław. NIP 897-001-83-29

Transakcja to skup lub sprzedaż waluty od momentu wpłacenia waluty lub złotówek na konto kantoru, do momentu wypłynięcia waluty lub złotówek na konto zadeklarowane przez klienta.

Użytkownik zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Centnet ma prawo zablokować konto użytkownika czasowo lub na stałe.

Transakcje nadprogowe, czyli przekraczające równowartość 15 000 euro (w przypadku innych walut według średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym dokonanie czynności ) wymagają dostarczenia skanów dodatkowych dokumentów np. umowy spółki, KRS, dowodu osobistego.

Kantor realizuje wymianę za pełną, wpłaconą kwotę liczoną do dwóch cyfr po przecinku.

Transakcje odbywają się w godzinach pracy kantoru internetowego. Czas pracy kantoru wynika z konieczności dostosowania go do godzin pracy instytucji bankowych. W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, osobistym lub mailowym z klientem, transakcja może być przeprowadzona poza godzinami pracy kantoru internetowego.

Transakcje wcześniej nieuzgodnione, a rozpoczęte tuż przed zakończeniem pracy kantoru lub po zakończeniu przez niego pracy, będą realizowane w najbliższym możliwym terminie, to jest natychmiast po rozpoczęciu pracy kantoru następnego dnia roboczego. Jeżeli do systemu nie wpłynie potwierdzenie wpłaty przed zakończeniem pracy kantoru, kantor stosuje procedury jak przy spóźnieniu wpłaty.

Komunikacja w systemie zabezpieczona jest poprzez użycie certyfikatu SSL (tak jak w systemach bankowych).

Rozmowy telefoniczne są rejestrowane.

Baza danych osobowych jest zgłoszona do GIODO i administrowana zgodnie z wymogami prawa.

Kantor nie przechowuje pieniędzy klientów dłużej niż to konieczne do zakończenia transakcji.

Korzystanie z kantoru wymaga wcześniejszego zarejestrowania się w systemie transakcyjnym oraz podania danych niezbędnych do wykonania transakcji zgodnie z obowiązującym prawem, co skutkuje założeniem konta użytkownika w serwisie.

Aby rozpocząć transakcję, należy zadeklarować przynajmniej dwa rachunki bankowe, jeden złotówkowy i jeden walutowy.

Dane właściciela rachunków bankowych są weryfikowane z danymi użytkownika, a ich niezgodność daje pracownikowi kantoru prawo do przerwania transakcji i obciążenia użytkownika ewentualnymi kosztami. Drobne niezgodności wyjaśniamy telefonicznie. Umożliwiamy dosłanie skanów dokumentów potwierdzających stan faktyczny.

Za podanie niezgodnych ze stanem faktycznym danych i wynikające z tego konsekwencje odpowiada klient.

Klient dokonuje wpłaty dopiero po ustaleniu ilości i kursu waluty, którą sprzedaje lub kupuje. Klient może zadeklarować ilość waluty kupowanej, podając ilość złotówek do wymiany i potwierdzając kurs. W takim przypadku kwota może odbiegać od prostego przemnożenia kursu przez ilość waluty ale zawsze na korzyść klienta.

W szczególnych przypadkach, przy dużych kwotach, lub na życzenie klienta, potwierdza on tylko transakcję, na warunkach wcześniej ustalonych telefonicznie z pracownikiem kantoru. W obu przypadkach konieczne jest wcześniejsze zalogowanie do systemu.

Od momentu akceptacji warunków transakcji, klient ma około 10 minut na przelanie zadeklarowanej kwoty z rachunku własnego na podany rachunek kantoru. System obsługi kantoru automatycznie przedłuży ten czas o czas korespondencji z bankiem (o kolejne 5 minut).

Prosimy klienta, aby pozostał zalogowany w serwisie do zakończenia transakcji. Serwis informuje o stanie transakcji.

Wpłacając walutę i złotówki, klient zgadza się na dysponowanie nimi przez kantor internetowy aż do zakończenia transakcji. Jest to konieczność, wynikająca z przepisów dotyczących rachunkowości.

Kantor przelewa należne środki na rachunek klienta niezwłocznie.

Jeżeli klient spóźni się z płatnością, na rachunek kantoru wpłynie kwota większa lub mniejsza niż zadeklarowana, pracownik kantoru może wykonać następujące czynności:

  1. W większości przypadków po prostu przedłuża czas wpłaty, pozwalając na spokojne jej wykonanie i podtrzymując kurs transakcji.
  2. Jeżeli występują duże wahania kursowe lub wpłata jest znacznie opóźniona, pracownik kantoru skontaktuje się z klientem w celu wyjaśnienia sytuacji i dokończenia transakcji na nowych warunkach lub przerwania transakcji i zwrotu wpłaconej kwoty. Z tym, że klient ponosi koszty bankowe zwrotu, o ile takie istnieją.
  3. Jeżeli kwota wpłacona jest różna od zadeklarowanej, pracownik kantoru skontaktuje się z klientem, aby uzgodnić nowe warunki transakcji. Zmiany te wymagają akceptacji klienta z poziomu systemu komputerowego. Ponieważ kantor realizuje wymianę za pełną, wpłaconą kwotę do dwóch cyfr po przecinku, nie występuje konieczność wypłaty reszty od transakcji.
    Jeżeli klient nie zgadza się na nowe warunki otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty. Z tym, że klient ponosi koszty bankowe zwrotu, o ile takie istnieją. W razie braku kontaktu, po kilku nieudanych próbach połączenia telefonicznego, pracownik kantoru może podjąć samodzielnie decyzję o przerwaniu transakcji i zwrocie wpłaconych środków. Z tym, że klient ponosi koszty bankowe zwrotu, o ile takie istnieją.
Odstąpienie od transakcji przez Centnet.

Centnet ma prawo odstąpić od wykonania transakcji gdy istnieje podejrzenie podania fałszywych lub nieaktualnych danych osobowych podczas rejestracji konta użytkownika, lub podczas zmiany w nim danych.

W sytuacjach dużych wahań walutowych lub wystąpienia przyczyn niezależnych od kantoru (na przykład zakłócenia komunikacji z bankiem, systemem transakcyjnym lub dostawcą kursów rynkowych) kantor może odstąpić od wykonania transakcji. W tym przypadku kwota wpłacona przez klienta jest zwracana na koszt kantoru. Podyktowane jest to tym, że Centnet podaje cenę waluty przed dokonaniem wpłaty przez klienta i stara się ją utrzymać. W przypadku małych wahań, po przywróceniu komunikacji z bankiem, kantor niezwłocznie przystąpi do kontynuowania transakcji.

Kantor ma prawo zablokować dostęp do serwisu użytkownikowi, który składa zlecenia i nie rozpoczyna transakcji.

Kantor, jako instytucja obowiązana, przestrzega prawa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, ze zm.) ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Koszty.

Niektóre transakcje obciążone są kosztami bankowymi niezależnymi od kantoru. O tych kosztach klient jest informowany przed zatwierdzeniem transakcji. Bank może również potrącić koszty przy przelewie z konta klienta na konto kantoru, w takim przypadku na konto kantoru przychodzi kwota mniejsza. Jeżeli kwota wpłacona jest różna od zadeklarowanej, pracownik kantoru skontaktuje się z klientem, aby uzgodnić nowe warunki transakcji. Zmiany te wymagają akceptacji klienta z poziomu systemu komputerowego. Ponieważ kantor realizuje wymianę za pełną, wpłaconą kwotę do dwóch cyfr po przecinku, nie występuje konieczność wypłaty reszty od transakcji. Jeżeli klient nie zgadza się na nowe warunki otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty. Z tym, że klient ponosi koszty bankowe zwrotu, o ile takie istnieją. W razie braku kontaktu, po kilku nieudanych próbach połączenia telefonicznego, pracownik kantoru może podjąć samodzielnie decyzję o przerwaniu transakcji i zwrocie wpłaconych środków. Z tym, że klient ponosi koszty bankowe zwrotu, o ile takie istnieją.

W przypadku wpłaty z banków, w których kantor nie posiada rachunków, klient obowiązany jest zaznaczyć opcję SHA, gdzie odbiorca ponosi koszty swojego banku, a nadawca swojego zgodnie z tabelą opłat i prowizji danego banku. W przypadku przelewów międzybankowych w walucie Euro, klient powinien wybrać przelew SEPA.

Prosimy zwracać szczególną uwagę na zgodność waluty z kontem, gdyż w przypadku błędnego przelewu, banki przewalutowują środki, zgodnie z walutą konta docelowego, według własnych kursów bankowych.

W przypadku operacji z bankami, w których kantor nie posiada rachunków (w szczególności z bankami zagranicznymi) opóźnienie transakcji może wynieść nawet jeden dzień, dla przelewu przychodzącego.

Potwierdzanie transakcji.

Po zakończeniu transakcji system generuje dokument potwierdzający, który użytkownik może pobrać samodzielnie. Na życzenie, po uiszczeniu dodatkowej opłaty, kantor wyśle na adres podany w dokumentach rejestracyjnych, dokument w formie papierowej. Użytkownik może bezpłatnie odebrać oryginał dokumentu w siedzibie kantoru, w godzinach jego pracy.

Reklamacje

Reklamacje składane drogą e-mailową, lub telefoniczną będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych.

Zmiany regulaminu

O zmianach regulaminu Kantor poinformuje Użytkowników drogą elektroniczną na email podany w systemie Centnet.